< terug naar nieuwsoverzicht

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid)

6/4/2020
Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) is één van die maatregelen.

De NOW komt in plaats van de (inmiddels gestopte) regeling Werktijdverkorting (wtv). Indien u reeds een wtv heeft aangevraagd, kunt u hier nagaan wat dit voor consequenties heeft.

De NOW-regeling is ook van toepassing voor stichtingen en verenigingen. Uit de gepubliceerde NOW-regeling van SZW blijkt dat goede doelen een beroep kunnen doen op de regeling. Dit is te lezen op pagina 18 van de NOW-regeling, waar het volgende is opgenomen: ‘Bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Hierbij kan worden gedacht aan diverse not-for-profit organisaties waar in plaats van een winst-en-verliesrekening een exploitatierekening of staat van baten en lasten wordt opgesteld. Baten die voortvloeien uit normale activiteiten van deze rechtspersoon worden in veelgevallen met een andere benaming aangeduid. De opbrengsten uit de reguliere bedrijfsactiviteiten worden hier ook wel aangeduid als baten. Deze worden voor het doel van deze regeling meegenomen met de omzet. Deze werkgevers krijgen namelijk financiering vanuit (semi)publieke middelen en dat zorgt natuurlijk ook voor opbrengsten van waaruit de loonkosten worden betaald. Daarom worden de baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Indien er sprake is van een (meer-)jaarlijkse subsidie (of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet reeds in voorzien.

Dus alle baten van stichtingen en verenigingen vallen onder het omzetbegrip voor de NOW. Het is daarom van belang om over de voor de NOW van belang zijnde 3-maandsperiode een staat van baten en lasten op te stellen, teneinde de vergelijking van de baten met 2019 (1/4e deel) te kunnen maken. Bijzondere aandacht hierbij gaat uit ook naar de hoogte van de subsidie-opbrengsten, welke conform de van toepassing zijnde verslaggevingsregels worden opgenomen naar gelang de kosten zijn gerealiseerd en/of de prestaties zijn geleverd, ook rekening houdend met de vereisten uit de subsidievoorwaarden. Hierbij is het van belang om te bezien in hoeverre de activiteiten in de 3-maandsperiode declarabel zijn voor subsidieverstrekkers, en zo nodig actief hierover te overleggen met subsidieverstrekkers.

Ook relevant voor stichtingen en verenigingen is de concernbenadering en de accountantsverklaring die vereist is voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang van de tegemoetkoming.

We geven via deze punten verder uitleg aan door vragen en antwoorden (ontleend aan de website www.rijksoverheids.nl) weer te geven op de volgende onderwerpen welke relevant zijn voor stichtingen en verenigingen:

1.    Contouren Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid

2.    Bijzondere sectoren binnen het speelveld van stichtingen en verenigingen

3.    Werkingssfeer: werknemers

4.    Uitwerking Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW)

5.    Vragen en antwoorden voor werkenden