< terug naar nieuwsoverzicht

Verwerking nalatenschappen: nieuw alternatief

6/4/2021
De verwerking van baten uit nalatenschappen zorgt vaak voor discussie. Wanneer verwerk je deze baten en hoe waardeer je dit dan? Sinds 22 februari 2021 is er een alternatief mogelijk. Wat is de achtergrond hiervan? Hoe luidt de hoofdbepaling bij het verwerken? Wat is het alternatief? Wat moet worden toegelicht?

In RJ-Uiting 2020-10 Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen (23 juni 2020) heeft de RJ voorstellen gepubliceerd ter verduidelijking van op welk moment de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Kern van deze uiting is dat de omvang van een nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld als op balansdatum de akte van verdeling of de rekening en verantwoording is ontvangen. In uitzonderingssituaties is het mogelijk een nalatenschap eerder te verantwoorden.

Herziening

Er is zeer veel commentaar ontvangen op deze RJ-Uiting. Op basis van de ingediende commentaren heeft de RJ besloten om de ontwerp-Richtlijn uit RJ-Uiting 2020-10 op een aantal punten te herzien. Deze herziening is opgenomen in RJ-Uiting 2021-3
(22 februari 2021).

Een deel van de organisaties heeft in hun commentaar aangegeven dat zij over het algemeen in staat zijn een betrouwbare schatting te maken van de omvang van de nalatenschap in een eerder stadium dan dat de akte van verdeling of de rekening en verantwoording is ontvangen. Jaarlijks wordt de omvang van de verwerkte nalatenschap op basis van de dan bekende informatie beoordeeld. Zij geven aan dat de uiteindelijke omvang van de nalatenschap relatief weinig afwijkt van de schatting die is gemaakt.

Een ander deel van de organisaties heeft aangegeven dat zij een voorkeur hebben voor de verwerking va een bate uit nalatenschap op het moment dat de akte van verdeling dan wel rekening en verantwoording is ontvangen. Zij wijzen op de schattingsonzekerheid en de vaak relatief hoge administratieve lasten bij eerdere verwerking.

Hoe luidt de hoofdbepaling?

De RJ heeft besloten de hoofdbepaling voor het moment waarop de bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld te handhaven. Per nalatenschap moet aan de hand van de beschikbare informatie een schatting worden gemaakt van de omvang van de nalatenschap en als baten worden verantwoord. Hoe verder de afwikkeling van een nalatenschap door een vereffenaar vordert, hoe betrouwbaarder de omvang kan worden bepaald. De schattingsonzekerheid neemt hierdoor af.

In de praktijk wordt verschillend omgegaan met het moment van verantwoorden in de baten op basis van het stadium van afwikkeling. De RJ bepaalt dat dit in ieder geval is op het moment dat de akte van verdeling of de rekening en verantwoording beschikbaar is.

Voor het bepalen van de omvang geldt dat er een inspanningsverplichting is om de actueelste informatie beschikbaar te hebben. Alle nalatenschappen die de oorsprong hebben in het verslagjaar moeten hierin worden betrokken. Het gaat derhalve om alle informatie tot aan het opmaken van de jaarrekening, ook als deze informatie na balansdatum wordt ontvangen. Een nalatenschap waarover na balansdatum informatie wordt verkregen en die de oorsprong in het verslagjaar van de op te maken jaarrekening heeft, dient verantwoord te worden in het verslagjaar.

Van belang is dat het beleid betreffende het waarderen van de nalatenschappen vastligt en consistent wordt toegepast. In dit beleid gaat het dan bijvoorbeeld om:

 • Welk stadium wordt gekozen om de nalatenschap te waarderen?
 • Welke schattingspercentages worden toegepast op bestanddelen van de nalatenschap zoals beleggingen, liquide middelen en onroerend goed?
 • Wat te doen als er geen rekening en verantwoording beschikbaar komt?

Een voorschot dat ontvangen wordt voordat de omvang van de nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld, wordt verwerkt in het verslagjaar waarin het voorschot wordt ontvangen.

Wat is het alternatief?

Als alternatief acht de RJ het, vanwege het specifieke karakter van de sector en vanuit oogpunt van het beperken van administratieve lasten, aanvaardbaar om baten uit nalatenschappen te verwerken op het moment dat de akte van verdeling of, als deze er niet is, de rekening en verantwoording in het verslagjaar is ontvangen. Alleen indien deze voor balansdatum is ontvangen, wordt de bate uit nalatenschap in het verslagjaar verwerkt. Bij ontvangst hiervan na balansdatum vindt vermelding plaats in de toelichting (bij de niet in de balans opgenomen activa). Indien wordt gekozen voor de alternatieve verwerkingswijze, moeten de baten uit alle nalatenschappen op deze wijze worden verwerkt.

Voor voorschotten geldt hetzelfde als bij de hoofdbepaling.

Wat moet worden toegelicht?

Een eenmaal gekozen verwerkingswijze moet consistent worden toegepast en in de toelichting uiteengezet worden.

De overgang naar een andere verwerkingswijze wordt aangemerkt als een stelselwijziging. Hierbij is zowel een retrospectieve als een prospectieve verwerking toegestaan. Bij een retrospectieve verwerking moeten de vergelijkende cijfers worden aangepast. Bij een prospectieve verwerking worden de vergelijkende cijfers niet aangepast, maar dient de betekenis van de stelselwijziging voor de individuele posten kwalitatief te worden toegelicht. Dit houdt in dat vanwege de vergelijkbaarheid moet worden vermeld welke posten in de balans, de staat van baten en lasten en - voor zover van toepassing - het kasstroomoverzicht door de stelselwijziging zijn beïnvloed.

De bepalingen worden van kracht voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2021. Eerdere toepassing is toegestaan. Indien na 2021 gekozen wordt voor het alternatief, is een kwalitatieve toelichting niet toegestaan, maar zal dit ook kwantitatief moeten worden toegelicht.

Indien het alternatief wordt toegepast, is er nagenoeg geen sprake meer van een schattingselement in de omvang van de nalatenschap.

De omvang van nalatenschappen waarvan die betrekking hebben op het verslagjaar en waarvan na afloop van het verslagjaar de akte van verdeling of rekening en verantwoording worden ontvangen, dient te worden toegelicht onder de gebeurtenissen na balansdatum en bij de niet in de balans opgenomen rechten.

Een aantal praktijksituaties:
 • Bij een nalatenschap onder last van vruchtgebruik wordt verantwoord op basis van een schatting. De waardering wijzigt niet. Bij toepassing van het alternatief wijzigt alleen het moment van verantwoorden.
 • Een legaat is in de regel een vast bedrag en wordt verantwoord op moment van ontvangst.
 • Bij het vaststellen van NOW-subsidie mag in het geval dat in 2020 het alternatief wordt toegepast, hiermee geen rekening worden gehouden. De grondslagen die in 2019 werden gehanteerd moeten voor deze vaststelling toegepast worden.
 • Bij toepassing van het alternatief worden baten later verantwoord en zijn daarmee later beschikbaar voor de doelstelling van een organisatie
Tips & checks
 • Neem een besluit over de wijze van verwerken van nalatenschappen: volgens de hoofdbepaling of volgens het alternatief. Leg de overwegingen goed vast.
 • Bij het verwerken van nalatenschappen volgens de hoofdbepaling: leg het beleid vast op de aspecten: in welke stadium gewaardeerd wordt en de schattingspercentages voor de bestanddelen.
 • Bij het verwerken van nalatenschappen volgens het alternatief is er sprake van een stelselwijziging. Bepaal of dit retrospectief of prospectief wordt verwerkt.
 • Indien na 2021 wordt overgegaan op het toepassen van het alternatief is een kwalitatieve toelichting bij de stelselwijziging niet meer toegestaan. Dit moet dan kwantitatief worden verantwoord.

Pieter Alblas RA