< terug naar nieuwsoverzicht

Verbetervoorstellen giftenaftrek en ANBI-regeling

21/11/2019

Bijna een jaar na een eerste kabinetsreactie op evaluaties van de giftenaftrek en de ANBI-regeling heeft Staatssecretaris Snel van Financiën een brief met 16 verbetervoorstellen gestuurd. Die voorstellen zijn na overleg met de filantropiesector opgesteld. Voor sommige voorstellen zijn wetswijzigingen nodig en die zullen vermoedelijk ingaan per 2021 na overleg met de filantropiesector en de Tweede en Eerste Kamer.

Giftenaftrek en ANBI-regeling blijven bestaan

Het kabinet wil de giftenaftrek en ANBI-regelingen handhaven, maar die minder complex en minder foutgevoelig maken. Daarop zien de 16 verbetervoorstellen. Diverse voorstellen vergen nog nader onderzoek, zoals bijvoorbeeld het voorstel de huidige informatieplicht voor ex-ANBI’s te beperken door een afkoopmogelijkheid te introduceren. Ook moeten diverse voorstellen nog verder uitgewerkt worden in overleg met de filantropiesector, de SBF (Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie).

Giftenaftrek eenvoudiger

Er komt een slim invulscherm voor de giftenaftrek in de aangifte inkomstenbelasting. ANBI’s kunnen dan uit een lijst geselecteerd worden. Dat is inderdaad een verbetering, want het huidige invulscherm is niet gebruiksvriendelijk en werkt fouten in de hand.

Verder wordt de aftrek van contante giften afgeschaft. Nu zijn contante giften aftrekbaar als ze met een kwitantie aannemelijk gemaakt kunnen worden. Dat is fraudegevoelig. Contante giften komen al steeds minder voor. Collectes aan de deur zonder kwitantie zijn al niet aftrekbaar en worden ook steeds vaker gepind. Afschaffing van aftrekbaarheid van contante giften zal daardoor naar verwachting weinig of geen negatieve gevolgen hebben op de geefbereidheid.

ANBI-eisen soepeler

Regelmatig ontstaan discussie over de voorwaarde dat een ANBI een batig liquidatiesaldo moet besteden aan een ANBI met een soortgelijk doel. Die verplichte statutaire liquidatiebepaling wordt versoepeld door de eis van een soortgelijk doel te laten vervallen.

Ook over het bestedingscriterium, de zogenaamde anti-oppoteis, bestaat veel onduidelijkheid en discussie. Sinds 2012 geldt: een ANBI mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit van de voorziene werkzaamheden ten behoeve van de doelstelling van de instelling. Dat is nu een open norm. De achtergrond van de eis is te waarborgen dat een ANBI ontvangen donaties besteedt overeenkomstig haar algemeen nuttige doelstelling en niet onnodig oppot. Per ANBI kan de invulling van deze eis verschillen. Afgesproken is via een handleiding meer duidelijkheid te verschaffen. In overleg met de filantropiesector zal dat verder worden uitgewerkt.

De voorstellen zijn positief ontvangen. Het wachten is nu op de verdere concrete uitwerking.

Heeft u vragen? Neem dan contact op met drs. Wim de Kok