< terug naar nieuwsoverzicht

Uitstel belasting betaling

22/7/2020
Situatie dat reeds eerder uitstel belastingbetaling is aangevraagd

Medio juli 2020 heeft de Belastingdienst een brief naar relaties verstuurd die uitstel van belastingbetaling hadden aangevraagd. In deze brief is aangegeven dat het bijzonder uitstel van drie maanden (binnenkort) afloopt.

De Belastingdienst heeft inmiddels laten weten dat een passage in de brief wat onhandig is geformuleerd. Uit de desbetreffende passage zou kunnen worden afgeleid dat de uitgestelde belasting in één keer moet worden terugbetaald. Dit is echter niet het geval. De Belastingdienst gaat de brief hierop aanpassen. Het kabinet wil namelijk zo goed mogelijk helpen en kijkt momenteel naar gespreide terugbetalingsmogelijkheden en maatwerk. Dit wordt deze zomer verder uitgewerkt. Als er meer duidelijk is, informeert de Belastingdienst hierover. Tot dat moment hoeft dus nog niet te worden terugbetaald. Het is goed mogelijk dat deze ‘adempauze’ en het aangekondigde maatwerk voor veelorganisaties voldoende is om de openstaande belastingschulden te kunnen voldoen.

Het is overigens ook mogelijk om verlenging van het verleende uitstel aan te vragen. De verlenging van het bijzonder uitstel geldt voor alle aanslagen van belastingen waarvoor eerder uitstel van betaling is aangevraagd. Daarnaast zal dit uitstel van toepassing zijn op aanslagen die organisaties tijdens de periode van verlenging ontvangt. De termijn van verlenging staat niet op voorhand vast. Het is verstandig om in het verzoek aan de Belastingdienst een voorstel te doen om zelf de regie te houden.

Om verlenging van het uitstel te kunnen krijgen, moet onderscheid worden gemaakt tussen de volgende situaties:

1.      De totale belastingschuld bedroeg ten tijde van de ontvangst van het eerste verzoek om uitstel minder dan € 20.000;

2.      De totale belastingschuld bedroeg ten tijde van de ontvangst van het eerste verzoek om uitstel € 20.000 of meer.

LET OP: de € 20.000-grens wordt dus niet beoordeeld op het moment van verlengen. Het bedrag van 20.000 ziet op het bedrag waarvoor uitstel van betaling is aangevraagd.

1.        Schuld lager dan € 20.000

In deze situatie kan verlenging worden verkregen als:

  -    Aannemelijk is dat de werkelijke betalingsproblemen zich voordoen op het moment van het verzoek om uitstel of naar verwachting op korte termijn daarna;

  -    Aannemelijk is dat deze betalingsproblemen hoofdzakelijk door de coronacrisis zijn ontstaan;

  -    De organisatie verklaart dat over het jaar 2020 geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd en dat er geen eigen aandelen zullen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt tot het moment dat de jaarrekening 2020 wordt vastgesteld. Uitbetalingen waartoe in 2019 al formeel was besloten, zijn uitgesloten van deze verklaring.

In deze situatie is geen verklaring van een derde-deskundige vereist. De organisatie kan de aanvraag zelf doen via een online formulier op de site van de Belastingdienst.

2.       Schuld van € 20.000 of meer

In deze situatie is een verklaring van een derde-deskundige vereist, die de volgende elementen moet bevatten:

   -    De bestaande betalingsproblemen maken langer uitstel noodzakelijk;

   -    Deze betalingsproblemen zijn hoofdzakelijk door de coronacrisis ontstaan;

   -    Een liquiditeitsprognose dient volgens de derde-deskundige plausibel te zijn. Deze prognose is opgesteld aan de hand van de feiten en omstandigheden die op het moment van het indienen van het verzoek om uitstel van betaling bekend zijn;

   -    Er is voorde belastingschuld waarvoor het uitstel wordt gevraagd voldaan aan de aangifteplicht.

Daarnaast mogen ook in deze situatie over het jaar 2020 geen bonussen of dividenden worden uitgekeerd dan wel eigen aandelen worden ingekocht.

Het is belangrijk dat de organisatie de aanvraag voorbereid waarin de bovenstaande elementen zaken zijn beschreven en uitgewerkt.

De derde-deskundige kan ook uw accountant zijn. Het NBA heeft een modelverklaring voor de deskundige gemaakt, welke door de accountant kan worden gehanteerd.

Het is aan te bevelen het verzoek tot verlenging in te dienen voor het verstrijken van de eerste termijn, voor zover door de Belastingdienst geen andere termijn wordt gecommuniceerd.

Situatie dat nog niet eerder uitstel belastingbetaling is aangevraagd

Als er nog geen eerdere aanvraag is gedaan, geldt de aanvraag als de eerste aanvraag. In die situatie wordt standaard drie maanden uitstel verleend mits de cliënt in betalingsproblemen is geraakt door het coronavirus. Op grond van de huidige informatie geldt deze versoepeling in ieder geval tot 1 oktober 2020.

Heeft u vragen over de regeling uitstel belastingbetaling, neem dan contact met ons op.