< terug naar nieuwsoverzicht

NOW 2.0

22/7/2020
Van 6 juli 2020 tot en met 31 augustus 2020 is het mogelijk om NOW 2.0 aan te vragen. Deze regeling voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor organisaties die als gevolg van de coronacrisis minimaal 20% minder baten hebben gedurende een periode van vier maanden vanaf startdatum (zie hierna), ten opzichte van baten 2019 gedeeld door drie.

Hoe werkt een NOW-2.0 aanvraag?

De aanvraag voor NOW 2.0 geldt voor een periode van vier maanden en ziet toe op batendalingen vanaf startdatum (zie hierna). De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in baten, maximaal 90% van de loonsom. Dit is bij 100% batenverlies. Bij 50% batenverlies bedraagt de tegemoetkoming dan 45% van de loonsom. De aanvrager kiest zelf een startdatum waarop de meetperiode voor de batendaling begint. Dit kan 1 juni, 1 juli of 1 augustus zijn. Als NOW 1.0 aangevraagd is, moet de periode aansluiten op de periode die hiervoor gekozen is. Als loonsom wordt de fiscale loonsom van maart 2020 genomen en er wordt een opslag van 40% gehanteerd voor de werkgeverslasten.

Als het UWV de tegemoetkoming toekent dan ontvangt u een voorschot van 80% van de tegemoetkoming verspreid over twee termijnen. De eerste betaling wordt naar verwachting na twee tot vier weken na de aanvraag uitbetaald, de volgende uitkering twee maanden later.

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient u vaststelling van de subsidie aan te vragen. Het UWV verzorgt binnen 52 weken na de vaststellingsaanvraag een eindafrekening. Die kan anders uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht, bijvoorbeeld door een dalende loonsom of bij een hogere of lagere baten. U kunt dus een nabetaling ontvangen of een deel van de tegemoetkoming moeten terugbetalen.

Voorwaarden
De volgende voorwaarden gelden als u NOW 2.0 wilt aanvragen:

 • U heeft als werkgever gedurende vier maanden tenminste 20% batenverlies te verwachten.
 • U betaalt uw werknemers 100% door.
 • U bent verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • U informeert uw werknemers over de toegekende aanvraag.
 • U doet aangifte loonheffingen.
 • U stimuleert uw werknemers om ontwikkeladvies te vragen of omscholing te volgen. Dit verklaart u bij de aanvraag. Het kabinet trekt € 50 miljoen uit voor het omscholen van personeel via het crisisprogramma NL leert door.
 • U betaalt, als de subsidie € 125.000 of meer is, over 2020 tot en met de vergadering van vaststelling van het jaarverslag in 2021 geen winstuitkeringen of bonussen aan bestuur en directie.

Voor organisaties die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt ook dat zij geen winstuitkering of bonussen mogen uitkeren aan het groepshoofd waar de organisatie onderdeel van is. Dit is ook wanneer de subsidie lager is dan € 125.000 is.


Ontslagregels binnen de NOW 2.0

NOW die de organisatie ontvangt voor werknemers die om bedrijfseconomische redenen zijn/worden ontslagen moet voor 100% worden terugbetaald. Tot eind mei 2020 kregen organisaties die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een boete van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er organisaties zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk.

Binnen de NOW 2.0 gelden de volgende ontslagregels:

 • De aanvrager doet gedurende de periode van 1 juni tot en met 30 september 2020 geen ontslagaanvraag bij UWV wegens bedrijfseconomische redenen. Doet de werkgever dit toch dan zal UWV deze ontslagaanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen. Bij de vaststelling van de NOW-subsidie wordt daarvoor een correctie toegepast. Of het UWV de ontslagaanvraag heeft toe- of afgewezen is daarbij niet van belang.
 • Organisaties die 20 medewerkers of meer willen ontslaan, maar wel NOW ontvangen, moeten daarover akkoord hebben met de vakbond of een andere personeelsvertegenwoordiging. Is er geen akkoord, dan moet er een aanvraag voor mediation zijn gedaan bij (een nog op te richten commissie van) de Stichting van de Arbeid. Ontbreekt een akkoord of een mediationverzoek, dan volgt een boete van 5% op het totale subsidiebedrag.
 • De werkgever wordt verplicht om ontslagaanvragen niet eerder dan vier weken na de WMCO-melding (de melding van het voornemen tot collectief ontslag, de Wet melding collectief ontslag) in te dienen bij UWV. Deze vier weken kunnen de partijen gebruiken om tot een akkoord te komen.
 • De werkgever krijgt de mogelijkheid om een ingediende ontslagaanvraag in te trekken.
 Aanvragen

De aanvraag voor NOW 2.0 loopt via het UWV. Organisaties die aan de voorwaarden voldoen en hun aanvraag volledig en juist invullen, krijgen binnen twee tot vier weken een voorschot. Aanvraag NOW 2.0 kan worden gedaan tot 31 augustus 2020.

Heeft u vragen over de NOW 2.0 regeling, neem dan contact met ons op.