< terug naar nieuwsoverzicht

Maak een impactanalyse naar aanleiding van corona

6/4/2020

Voor de meeste ideële organisaties heeft corona impact op de uit te voeren activiteiten en de te ontvangen inkomsten.

Daarom is het van belang om een goede impactanalyse te maken, gericht op de volgende vier elementen:

  • Baten
  • Lasten
  • Reserves
  • Liquiditeiten

De van toepassing zijnde kabinetsmaatregelen en –faciliteiten kunnen hierin ook worden meegenomen.

Tevens is het van belang om hierbij ook vast te stellen of nog kan worden uitgegaan van de positieve continuïteitsveronderstelling, namelijk om voor in ieder geval één jaar vooruit de organisatie op eigen kracht kan blijven voortbestaan.

Concreet kan een impactanalyse worden uitgevoerd door per maand bovenstaande vier elementen door te rekenen voor de komende maanden.

Hierbij is het van belang om de volgende vraag te stellen: ‘Waar raakt het ons (of kan het ons gaan raken)?’ Dit kan voor iedere organisatie verschillen. Ben je actief op het gebied van gezondheidszorg dan heeft corona een andere impact dan wanneer je je inzet voor het behoud van de molens in jouw regio of het beschermen van wilde vlinders. Maar ook wanneer er op het eerste gezegd weinig raakvlakken bestaan tussen corona en jouw organisatie dan kunnen er toch gevolgen zijn, bijvoorbeeld voor de continuïteit van je organisatie (secretariaat, professionals die thuis werken, vrijwilligers die je niet meer kunt inzetten) of bepaalde activiteiten (fondswerving, lezingen, excursies, etc.).

Kernpunt hierbij is welke werkzaamheden (en bijbehorende lasten) door kunnen gaan en welke ba-ten hiertegenover kunnen staan. In sommige situaties zal met geldverstrekkers (donateurs, fondsen, subsidieverstrekkers) afstemming plaats moeten vinden als een andere invulling van de werkzaamheden gerealiseerd moet worden.

Wat belangrijk is, dat in de communicatie met de donateurs een verbindend verhaal wordt aangereikt, ook als de doelstelling van je organisatie ogenschijnlijk ver afstaat van het virus. Waar raakt het de (grootste groep) donateurs?

In sommige situaties zou het ook kunnen voorkomen dat de doelbesteding projecten stil komen te liggen, waardoor er geen subsidiebaten kunnen worden gerealiseerd en waarbij er voor overige donaties reserves en/of fondsen zullen ontstaan die goed onderbouwd en uitgelegd dienen te worden.

Uit de impactanalyse zal ook blijken wat de stand van de reserves en liquiditeiten is. Ten aanzien van de reserves zou op basis van bestuursbesluit een her allocatie plaats kunnen vinden tussen de diverse reserves als daar noodzaak toe is. Te denken hierbij valt aan een tijdelijke hogere bestemmingsreserve als gevolg van corona (bijv. door wegvallen van bepaalde geldverstrekkers dan wel tegenvallende beleggingsresultaten).

Ook zal naar aanleiding van bovenstaande impactanalyse er noodzaak kunnen zijn om de begroting 2020 bij te stellen. Wij wijzen u erop dat begrotingswijzigingen door het bestuur worden gedaan en veelal ook instemming behoeven van het toezichthoudende orgaan. Omdat fysieke vergaderingen tijdens corona veelal niet mogelijk zullen zijn, kunnen vergaderingen ook digitaal worden gedaan, waarbij de besluitvorming wel schriftelijk moet worden vastgelegd. Overigens wijzen wij u erop dat dit ook voor het vaststellen van de jaarrekening 2019 geldt, waarbij die wel voor 30 juni 2020 moet worden gepubliceerd voor de anbi-termijn (en waarbij in geval van nog geen goed-keuring door toezichthoudende orgaan en/of de ledenvergadering, hiervan melding moet worden gemaakt).

Goede communicatie tijdens deze crisistijd is van groot belang. Ook ten aanzien van de op te stellen impactanalyse is het van belang om die binnen de organisatie helder te communiceren en hier draagvlak voor te creëren.

Heeft u vragen over impactanalyse? Of kunt u onze hulp gebruiken bij het opstellen van de analyse? Neem dan contact met ons op.