< terug naar nieuwsoverzicht

In gesprek met: Tom Saal van Stichting de Vrolijkheid | ‘Betrouwbare financiële informatie is cruciaal in het bouwen en behouden van vertrouwen’

19/12/2023
In elke editie van onze nieuwsbrief stellen we een van onze klanten aan u voor. Wat vinden zij van de beschikbaarheid en transparantie van financiële informatie? Hoe belangrijk is het jaarverslag voor hen? Dit keer maken we kennis met Tom Saal, zakelijk directeur-bestuurder bij Stichting de Vrolijkheid. Stichting de Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars, regelaars, vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders. Samen realiseren zij wekelijks meer dan 100 workshops en kunstprojecten op asielzoekerscentra door heel Nederland. Met kunst investeert de Vrolijkheid in de ontwikkeling en empowerment van kinderen, jongeren en hun ouders in asielzoekerscentra.
Wat is volgens u het belangrijkste criterium waaraan financiële informatie moet voldoen?

'Betrouwbare financiële informatie die zowel intern als extern kan worden gebruikt voor verantwoording en besluitvorming is belangrijk voor alle organisaties in de goededoelensector. Ik zie dat als een cruciaal onderdeel in het bouwen en behouden van vertrouwen bij belanghebbenden en donateurs.

Voor de Vrolijkheid is het van belang dat de financiële informatie inzicht geeft in voortgang en gezondheid van de organisatie. Financiële informatie moet transparant, volledig, consistent en actueel zijn. Daarnaast moet het voldoen aan de wet- en regelgeving en ook leesbaar en begrijpelijk worden gepresenteerd.

Ik vind het belangrijk dat de financiële informatie door verschillende belanghebbenden gebruikt kan worden, ook al hechten zij niet altijd dezelfde waarde aan wat er aan informatie beschikbaar is. Door verschillende rollen, bevoegdheden en belangen zijn er verschillende wensen vanuit bijvoorbeeld de uitvoerende organisatie, het bestuur, de raad van toezicht, de accountant, de Belastingdienst, overheden en donateurs. Onze financiële informatie moet een goed inzicht geven voor al deze belanghebbenden.'

Hoe geeft uw organisatie daar invulling aan?

'Begrotingen, rapportages en jaarrekeningen spelen een belangrijke rol in het contact onderhouden met belanghebbenden. Door de bestaande regels en richtlijnen te volgen van het CBF en de Raad voor de Jaarverslaggeving voldoet de Vrolijkheid aan de gestelde eisen ten aanzien van transparantie en volledigheid.

Ter afsluiting van elk kwartaal wordt een financiële rapportage opgesteld waarin de voortgang wordt weergegeven ten opzichte van de begroting en een prognose. Deze rapportage bestaat uit verschillende onderdelen waaronder een overzicht van de baten en lasten per programma, een dekkingsoverzicht, een liquiditeitsoverzicht, en een overzicht van de uitgaven per locatie. Op basis van deze financiële rapportages kan op meerdere niveaus in de organisatie worden bijgestuurd wanneer dat aan de orde is.

Voor de communicatie met belanghebbenden buiten de organisatie worden aparte projectrapportages opgesteld.'

Wat is belangrijker: impact of transparantie?

'Wanneer een goed doel wordt nagestreefd zonder dat het lukt om daadwerkelijk impact te maken dan wordt het goede doel in de praktijk in feite niet echt behaald. Op de langere termijn zullen belanghebbende afhaken, omdat het vertrouwen daalt dat de middelen effectief worden besteed. Een gebrek aan transparantie leidt via een andere route ook tot een dalend vertrouwen bij belanghebbenden en een bedreiging voor de langere termijn. Zonder transparantie wordt er namelijk onvoldoende verantwoording afgelegd over de gedoneerde middelen. Om verschillende redenen zijn impact en transparantie dus belangrijk voor de continuïteit van de organisatie. Beide zijn in dat opzicht even belangrijk. Impact en transparantie beïnvloeden ook niet alleen de eigen organisatie; beide hebben een weerslag op de beeldvorming van de hele goededoelensector.’

Welke rol speelt uw accountant daarin?

'Onze accountants zijn een belangrijke externe partijen die een cruciale rol speelt in het waarborgen van de integriteit en de nauwkeurigheid van onze financiële informatie. Het zijn niet alleen controleurs, maar ook adviseurs en sparringpartners. De professionele blik en ervaring van de accountant draagt bij aan het verbeteren van financiële verslaglegging en aan het conformeren aan de veranderende eisen van wet- en regelgeving.'

De Vrolijkheid, Art Projects in Dutch Refugee Centres