< terug naar nieuwsoverzicht

Financieel economische aandachtspunten in corona-tijd

22/9/2020
Het najaar leent zich altijd weer uitstekend om plannen te maken voor het nieuwe jaar. Hierbij denken wij aan het jaarplan en de begroting. Zeker in deze corona-periode is het opstellen van een goede begroting, inclusief liquiditeitsplanning en scenario-analyse van belang. Door corona doen zich een aantal risico’s voor, temeer reden om goed na te gaan dat zich geen andere risico’s voordoen. Dus belang van een goed risicomanagement. Verder is het goed om op de hoogte te zijn van de actualiteiten in wet- en regelgeving, zoals de NOW-regeling. In de beschouwing hierna worden deze onderwerpen wat meer uitgewerkt.

In de corona-crisis blijkt bijvoorbeeld dat baten kunnen achterblijven en beleggingsrendementen negatief zijn. Temeer van belang de noodzaak dat iedere goede doelenorganisatie voldoende reserves en liquiditeiten heeft. Door corona is gebleken dat er soms een groot beroep moet worden gedaan op de reserves, terwijl een blijvend voldoende niveau van de reserves gewenst is. Daarom is het van belang om de noodzakelijke omvang van de reserves te herijken.

Hiervoor is het van belang om een goede (liquiditeits)begroting op te stellen, waarbij het volgende van belang is:

 • Zorg voor goede betrouwbaarheid;
 • Maak een trend- en zekerheidsanalyse ten aanzien van de baten (welke baten zijn zeker, en welke gerichte effectieve fondsenwerving hoort erbij);
 • Maak onderscheid tussen vaste en incidentele inkomsten;
 • Maak een koppeling met jaarplan en de strategie(maatschappelijke rol) en te bereiken impact;
 • Zorg voor een voldoende lange horizon;
 • Zorg dat baten en lasten zoveel mogelijk aan elkaar gekoppeld worden, met zoveel mogelijk aandacht voor flexibilisering van kosten;
 • Leg een relatie tussen de begroting en de (gewenste)reserves;
 • Maak waar nodig diverse scenario’s.

Door corona doen zich een aantal risico’s voor, temeer reden om goed na te gaan dat zich geen andere risico’s voordoen. Dus belang van een goed risicomanagement. Een goede risicomanagementsysteem wordt gekenmerkt door breed binnen uw organisatie te kijken naar alle mogelijke risico’s en hiervoor passende maatregelen te nemen.  

De wetgever heeft in corona-tijd ook een aantal steunmaatregelen in het leven geroepen, die ook voor stichting en verenigingen van belang kunnen zijn. Hierbij noemen wij bijvoorbeeld de NOW-regeling: als u een bepaalde daling in de baten ziet, dan kan een goede doelenorganisatie tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen. Inmiddels zijn de indieningstermijnen voor NOW-1 en NOW-2 verstreken, en is de regeling NOW-3 bekend. Voor NOW dient er afgerekend te worden, soms voorzien van accountantsrapportage. Het is goed om deze informatie en termijnen goed te volgen.  

Sommige organisaties worden geconfronteerd met negatieve rente en/of tegenvallende beleggingsopbrengsten. Reden om dit te bezien in hoeverre passende maatregelen kunnen worden genomen om dit te beperken.

Ook een aspect is dat in corona-tijd veel subsidieverstrekkers een zekere coulance hebben ten aanzien van de door corona inherente andere manier van besteding van middelen. Het verdient sterkte aanbeveling om deze coulance schriftelijk vast te laten leggen, zodat ideële organisaties niet achteraf worden geconfronteerd met terugbetalingsverplichtingen. Ook voor de jaarbegroting 2021 is het aanbevelenswaardig om dit goed vast te leggen.

Het is goed om op te hoogte te zijn van actualiteiten in de overige wet- en regelgeving en ontwikkelingen voor de sector, om waar nodig passende maatregelen te nemen. Wij noemen u hierbij de volgende zaken:

 1. Benchmarking;
 2. Impactmeting;
 3. Donateursvertrouwen in corona-tijd, van publieksvertrouwen naar samenlevingsvertrouwen;
 4. Vergaderingen en besluitvorming voor stichtingen en verenigingen in corona-tijd (noodwet);
 5. Fiscale aandachtspunten bij commerciële activiteiten;
 6. Mogelijkheden inzake uitstel belastingbetaling en NOW-3;
 7. UBO-registratie;
 8. Wijziging RJ-richtlijn inzake waardering nalatenschappen;
 9. Voorstelopenbaarmaking donaties – Wet Transparante Maatschappelijke Organisaties (WTMO);
 10. Wetsvoorstel Bestuur en Toezicht;
 11. Van wet DBA naar nieuw systeem;
 12. Maatschappelijke BV;
 13. Wetsvoorstel Verzamelwet 2021;
 14. Voorstelwijziging normstelling Erkenningsregeling CBF;

Wilt u meer weten over één of meerdere thema’s, kan kunnen wij u hierover nadere informatie verstrekken.

drs. Jan Snoei RA