< terug naar nieuwsoverzicht

Aandachtspunten voor jaarverslag en jaarrekening als gevolg van corona

6/4/2020

Gebeurtenissen na balansdatum

De gevolgen van het coronavirus voor ideële organisaties is een gebeurtenis na balansdatum die in de meeste situaties geen nadere informatie geeft over de feitelijke toestand op balansdatum (gebaseerd op RJk A4 en RJ 160). De hoofdregel is dat dit type gebeurtenissen niet in de jaarrekening wordt verwerkt, tenzij als gevolg van de gebeurtenis de continuïteitsveronderstelling vervalt. Hiervan kan sprake zijn, bijvoorbeeld omdat de klant als gevolg van de coronacrisis stopt met haar activiteiten of faillissement wordt aangevraagd. In dat geval moet de jaarrekening worden opgesteld op basis van liquidatiewaarde.

De situatie kan ook minder ernstig zijn. De continuïteitsveronderstelling vervalt niet, maar inzicht in de gevolgen van het coronavirus voor de organisatie is belangrijk voor de oordeelsvorming van de gebruikers van de jaarrekening. In deze situatie moeten de aard van de gebeurtenissen en de schatting van de financiële gevolgen daarvan worden toegelicht of - en dat zal vaker de situatie zijn - een mededeling worden opgenomen dat een inschatting van de financiële gevolgen niet mo-gelijk is. Ook moet hiervan melding worden gedaan in het bestuursverslag.

Dus, in geval van gebeurtenissen die geen nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum (in casu: corona) dient, tot moment van opmaken van de jaarrekening door het bestuur:

  • de gebeurtenissen alleen worden verwerkt als de continuïteitsveronderstelling vervalt
  • vervalt deze niet, dan moeten de belangrijke financiële gevolgen worden toegelicht (onder gebeurtenissen na balansdatum)
  • uiteenzetten in bestuursverslag

Tussen datum opmaken jaarrekening en datum vaststellen jaarrekening door toezichthouders, als ook periode na datum vaststellen jaarrekening door toezichthouders is geen verdere actie vereist.

Voor de strekking van de verklaring is het vanzelfsprekend belangrijk dat in de jaarrekening op een correcte manier met de gebeurtenissen na balansdatum rekening is gehouden. Uitgaande van een toereikende toelichting en geen continuïteitsonzekerheid kan een goedkeurende verklaring worden verstrekt zonder nadere toelichtende paragraaf.

Verder zullen er normaliter enkele dagen zitten tussen deze laatste accountantswerkzaamheden en de afgifte van de verklaring. Omdat de situatie nu - en naar verwachting ook in de nabije toekomst - nog erg onzeker is, zal deze periode momenteel zo kort mogelijk moeten worden aangehouden.

Wij helpen u graag. Heeft u vragen over deze aandachtspunten? Neem dan contact op.